Árverési szabályzat


A MAFILMRENT Kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság (mint „Árverező”) és a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (mint „Árverésszervező”) az aukcio.nfi.hu webcímen online aukciós felületet biztosít a MAFILMRENT Kölcsönző Kft. kizárólagos tulajdonát képező világítástechnikai eszközök értékesítése céljából.

1.     Szabályzat elfogadása

A jelen árverési honlapon való regisztrációval, az árverésen való ajánlattétellel, valamint a vásárlással a Regisztrált ügyfelek, az Ajánlattevők, valamint az Árverési vevők az árverési szabályzatot visszavonhatatlanul és feltétel nélkül elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

2.     Értelmező rendelkezések

Árverésszervező: a jelen árverési oldalt üzemeltető, egyben az árverés lebonyolításáért felelős Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Árverező: a Lámpák kizárólagos tulajdonosa, a MAFILMRENT Kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság.

Regisztrált ügyfél: az az aukcio.nfi.hu honlapon regisztrált felhasználó, aki az árverésen való részvételhez szükséges felhasználói névvel, jelszóval rendelkezik.

Ajánlattevő: aki az értékesítésre meghirdetett vagyontárgy megvételére az árverés kezdő és záró időpontja között Regisztrált ajánlatot tesz.

Regisztrált ajánlat: a Kikiáltási árat elérő ajánlat.

Árverési vevő: az árverésen nyertes Ajánlattevő.

Kikiáltási ár: az a legalacsonyabb összeg, amelyet felajánlva a meghirdetett vagyontárgy megnyerhető.

Tétel leírása: az adott vagyontárgy értékesítésével összefüggő adatokat, a vagyontárgy Árverésszervező és Árverező által ismert jellemző tulajdonságait, ismérveit, fényképét, Kikiáltási árát tartalmazza, mely az Árverésszervező és Árverező árverési honlapján kerül feltöltésre.

Licitlépték: a pillanatnyi ajánlati ár és az ajánlható legkisebb licit közötti különbség.

Lámpák: a jelen árverési oldalon árverésre felkínált világítástechnikai eszközök.

3. Az árverés szabályai; általános árverési információk

Az online árverés 2022. október 18. kedd és 2022. október 21. péntek között kerül megrendezésre. A licitálási ablakok zárásáról a tételek megnevezése alatt található “Hátralévő idő” sorban tájékozódhat. Amennyiben valamelyik tétel esetében a lejárati idő előtti utolsó 1 percben licit érkezik, a tételre vonatkozó aukció 3 perccel automatikusan meghosszabbodik, így téve lehetővé az adott tételre szóló újabb ajánlatok megtételét a licitálóknak.

Az elektronikus árverésen való részvétel az Árverésszervező és Árverező által működtetett jelen árverési felületen való regisztrációhoz, valamint belépéshez kötött.

Lámpák személyes megtekintésének lehetősége biztosított a +36 70 314 5128 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontokban a 1145 Budapest, Róna u. 174., N épület, földszint cím alatt. A megadott telefonszámon további információ, fotó és leírás igénylésére egészen az árverés lezárásáig van lehetősége a regisztrált felhasználóknak.

Az árverésen szereplő Lámpák és eszközök fényképei informatív jellegűek, Lámpák és eszközök állapotával, valamint kiegészítőivel (alkotórész, tartozék) kapcsolatban az egyes tételekhez mellékelt leírások a mérvadóak.

A Lámpák és eszközök személyes megtekintésére Árverésszervező és Árverező lehetőséget biztosít, a Lámpák személyes megtekintésének elmulasztása az Ajánlattevők, valamint Árverési vevők felelőssége. Árverési vevő az Adásvételi szerződés aláírását követően a Lámpák állapotával, minőségével kapcsolatos kifogást nem érvényesíthet.

A meghirdetett Lámpák és eszközök üzemszerű működtetésre, rendeltetésszerű használatra nem alkalmasak, kifejezetten dekorációs, illetve gyűjtői célra kerülnek értékesítésre.

Az árverési oldalon szereplő kikiáltási árak nettó összegek, melyeket az Adásvételi szerződésben is meghatározott további 27% ÁFA, azaz 27% általános forgalmi adó terhel a vételár kiegyenlítésekor. Az általános forgalmi adón felül további díjakat, illetve jutalékot nem számítunk fel.

4. Felelősség kizárása

Az Ajánlattevő és az Árverési vevő az árverésen való részvétellel tudomásul veszi, hogy az árverésre bocsátott, illetőleg elárverezett vagyontárgyak vonatkozásában az Árverésszervező és Árverező teljeskörűen kizárja a hibás teljesítéssel összefüggésben kellékszavatossági és jótállási kötelezettségét, a vagyontárgyak minőségével, állapotával, teljességével, ismert vagy rejtett hibáival és egyéb tulajdonságaival kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállal. Az árverési tételek listája, az árverésre bocsátott vagyontárgyak jellemző tulajdonságai, állapotának leírása, értékének megállapítása, valamint egyéb paramétereknek a megadása a legnagyobb körültekintés mellett kerülnek összeállításra, azonban nem feltétlenül biztosítják az adott vagyontárgy tulajdonságainak teljes körű ismertetését. A technikai adatok, mint például méret- és súlymegjelölés, vagy gyártási év megadása nem kötelező.

Az árverés iránt érdeklődő, Regisztrált ügyfél, Ajánlattevő, illetőleg az Árverési vevő tudomásul veszi az Árverésszervező és Árverező jótállási, szavatossági felelősségének a kizárását, valamint, hogy az árverés zárását követően sem a vagyontárgy minőségével, sem állapotával kapcsolatban reklamációval, igénnyel semmilyen formában és semmilyen fórum előtt nem élhet. Annak biztosítása érdekében, hogy az árverés iránt érdeklődő, Regisztrált ügyfél, Ajánlattevő és/vagy Árverési vevő az árverésre kerülő vagyontárgyat, illetőleg annak egyes tulajdonságait megismerhesse, az egyes árverési tételek, vagyontárgyak maghatározott helyen és időben előzőleg megtekinthetőek. A vagyontárgyak minden esetben a megtekintett állapotukban kerülnek árverezésre, mely állapot eltérhet az árverés weboldalán szereplő fényképeken látható állapottól. A megtekintés során nem észlelt, vagy nem felismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságáért az Árverésszervező és Árverező felelősséget nem vállal.

Árverésszervező és Árverező felhívják a figyelmet, hogy az árverési weboldalon meghirdetett Lámpák és eszközök fényképei csupán illusztrációs jellegűek, a fényképeken szereplő statívok és egyéb kiegészítők nem képezik a Lámpák tartozékát, alkotórészét. A Lámpák tartozékaival, alkotórészeivel kapcsolatban az egyes tételek leírása a mérvadó.

Árverésszervező és Árverező az online árverés lefolytatásához szükséges informatikai hátteret biztosítja, azonban, ha a rendszer működése során olyan hiba lép fel, mely rajta kívülálló, előre nem látható technikai probléma és a licit időtartama alatt nem, csak utólagos visszajelzés, reklamáció folytán jut tudomására az Árverési licitáló vagy más személy jelzése alapján, az az érintett online árverést, illetve annak eredményét nem befolyásolja. Amennyiben az árverés folyamatában észleli az Árverési Licitáló, hogy valamilyen informatikai meghibásodás léphetett fel a rendszerben, mely őt akadályozza a licitálásban, azt azonnal köteles jelezni az Árverésszervező felé.

Az online árverés lezárultát követően, az informatikai rendszer működésével összefüggésben tett panaszt, észrevételt Árverésszervező figyelembe venni nem tudja, az informatikai okok miatt tett panasz utólagos kivizsgálására, a licitárverés újbóli lefolytatására ilyen hivatkozással nincs lehetőség. Árverésszervező a licitárverés megismétlésére informatikai meghibásodás bejelentésére hivatkozással nem tud lehetőséget adni. Az adott tétel licitálásának újraindítására az Ajánlattevő által észlelt technikai probléma észlelése esetén sincs lehetőség, Ajánlattevő ilyen irányú megkeresésének Árverésszervező nem tud eleget tenni.

5. Az árverés menete

A MAFILMRENT Kölcsönző Kft. online árverésén való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni, valamint a regisztrációról informálódni az árverési oldal Regisztráció menüpontjára kattintva van lehetőség.

A regisztráció feldolgozását követően a belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót munkatársaink válaszlevél formájában küldik meg a regisztrálók számára.

Az árverésen szereplő tételek listáját megtekinteni, illetve az egyes tételekre licitálni a weboldal Árverési tételek menüpontja alatt van lehetőség.

Kikiáltási ár alatt árverési tételt megvásárolni nem lehet.

Licitlépték összege nem lehet kevesebb, mint 1000 Ft.

Az aktuális legmagasabb licitet az online árverés többi regisztrált résztvevője is láthatja.

A rendszer minden ajánlat megadásakor megerősítést kér, ezt követően az ajánlatot visszavonni nem lehet.

A Regisztrált ügyfélnek párhuzamosan több tételre való licitálásra is van lehetősége.

A Regisztrált ügyfelek licitösszeg megadásával tehetnek ajánlatot. A nyertes licit minden esetben a legmagasabb érvényes licitet jelenti.

Az árverés lezártát követően az Árverési vevő és a MAFILMRENT Kölcsönző Kft. között Adásvételi szerződés megkötésére kerül sor, melyben Árverési vevő és Árverező megállapodnak, hogy Árverező eladja és Árverési vevő megvásárolja a licitálás során elnyert, szerződésben meghatározott Lámpákat.

A számla postázásáról, a fizetés módjáról, a fizetési, átvételi és elszállítási határidőről a MAFILMRENT Kölcsönző Kft. Adásvételi szerződése rendelkezik, mely a következő linkre kattintva tekinthető meg előzetesen:

Magánszemély esetén

Cég esetén

6. Adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás

Az Árverésszervező és Árverező kizárólag az Ajánlattevők azonosításához szükséges adatokat kezeli, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, valamint az adatvédelmi követelmények érvényesülését a honlapon található Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek betartásával biztosítja. Az Ajánlattevők, Árverési vevők elérhetőségét az Árverésszervező az aukció zárását követő 30. napig őrzi meg. Az árverésen való részvételhez szükséges regisztráció során megadott adatok valódiságáért az Ajánlattevő felel. Az adatok módosítását, kijavítását bármikor kérheti az Árverésszervezőtől. Minden regisztrációban megadott adat módosulásakor a regisztrált ügyfél köteles ajánlattétel előtt jelezni azt az Árverésszervező felé.

7. Reklamáció, kapcsolattartás

Az online árveréssel kapcsolatosan felmerült kérdések, észrevételek, problémák jelzését Árverésszervező és Árverező közvetlenül várja, melyet e-mailben az aukcio@nfi.hu e-mail címen tehetnek meg az Árverésszervező oldalára regisztrált ügyfelek. A hozzá ilyen módon érkezett megkereséseket Árverésszervező és Árverező megvizsgálja és indokolt esetben megválaszolja.